Ruimtelijke atlas 2015 - 2025

Gemeente Oost Gelre

De gemeenteraad heeft het college in 2013 de opdracht gegeven om aan de slag te gaan met nieuw welstandsbeleid. Daarbij was een vereenvoudiging van de regelgeving (en eventueel welstandsvrije gebieden) de insteek.

In december 2013 hebben we een bericht geplaatst in de huis-aan-huisbladen, waarbij we geïnteresseerden opriepen om met ons mee te denken met het nieuwe welstandsbeleid. Daar zijn zo’n 30 mensen op af gekomen. Uiteindelijk is er een klankbordgroep gevormd van ongeveer 15 mensen. De klankbordgroep is een gevarieerd gezelschap. De klankbordgroep heeft vanaf maart 2014 zeer actief meegewerkt aan de Ruimtelijke Atlas.

Al snel na het vormen van een klankbordgroep bleek dat het wenselijk was om eerst de ruimtelijke kwaliteit en een ontwikkelingsrichting van de gemeente in beeld te brengen, om daarmee meer richting te kunnen geven aan welstand. We willen inspireren en weinig regels opleggen, maar dan is het wel nodig om te weten hoe het is gesteld met de ruimtelijke kwaliteit in onze gemeente. Na de herindeling in 2005 was hier nog geen aandacht aan besteed en is er van alles in losse (soms inmiddels achterhaalde) visies opgeschreven.

Dit moment is aangegrepen om even uit te zoomen en eerst de ruimtelijke kwaliteit van onze gemeente in beeld te brengen. In deze tijd is het noodzakelijk om ook de nodige trends en ontwikkelingen in beeld te brengen. Daarom is er in de atlas ook aandacht voor onderwerpen als onderwijs en zorg.

De drie delen van de Atlas zijn op verschillende momenten met onze inwoners en geïnteresseerden gedeeld. Op informele wijze zijn de delen beschikbaar gesteld via onze website. Ook is er een informatiemarkt geweest, waarbij een ieder zich kon laten informeren over de concept atlas. Daarnaast zijn vele organisaties, instellingen en bedrijven actief benaderd om mee te praten over de atlas. 

Dit participatieproces heeft geleid tot de voorliggende Ruimtelijke Atlas.

Raadpleegbaarheid en ter inzage legging Ruimtelijke Atlas

Voor u ziet u “website” versie van de Ruimtelijke Atlas. De website versie bevat een zoekfunctie en de verschillende onderdelen van de Ruimtelijke Atlas zijn snel raadpleegbaar.
Daarnaast is de Ruimtelijke Atlas ook te vinden op de landelijke website voor digitale plannen (klik hier).
Voordeel van deze versie is dat er op perceelniveau het relevante welstandsbeleid gevonden kan worden. Daarnaast kunt u tegelijkertijd onze bestemmingsplannen inzien.
Het ontwerp van de Ruimtelijke Atlas 2015-2025 (inclusief welstandsbeleid en bijbehorend uitvoeringsprogramma) ligt vanaf 22 januari ter inzage. Binnen deze periode kunt u een zienswijze indienen.